Privacy Policy & GDPR

Privacy Policy & GDPR

Privacybeleid van de persoonsgegevens

PRIVACY VERKLARING van KBGF

Vanaf 25 mei is de GDPR geïmplementeerd. Wat is de GDPR? De General Data Protection Regulation (AVG in nederlands) is de nieuwe Europese verordening betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze.

Onze 90 clubs en hun vele leden zijn onze prioriteit, onze primaire missie is om u te informeren. In deze context hebben we natuurlijk de plicht om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. De KBGF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KBGF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

De KBGF is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: info@golfbelgium.be of 02/679.23.89.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door KBGF verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de KBGF (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen(en opslagen) (verzamelen) (verwerken). Alle gegevens, zoals vermeld in artikel 4.1 van de Algemene Verordening Gegevens­bescherming[1] (AVG / GDPR): “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk)toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

KBGF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens KBGF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze softwareleveranciers maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Indien u dit wenst, geeft dit aanleiding dat u geen lid meer wenst te zijn.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Portretrecht

Tijdens activiteiten georganiseerd door KBGF, heeft KBGF het recht om fotomateriaal van de deelnemers te gebruiken en te publiceren.

Wijziging privacy verklaring

KBGF kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018 Een oudere versie van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.Cookies

Zogenaamde "cookies" kunnen worden gebruikt om u bepaalde informatie van een website te bezorgen. Een cookie staat voor een aantal gegevens, een bestand dat niet meer is dan een lijn tekst die een website naar uw browser stuurt en dit vervolgens opslaat op uw systeem. Sommige pagina's van de golfbelgium.be website werken met cookies zodat wij u bij een volgend bezoek aan onze website nog beter kunnen dienen. Zo kan een cookie bijvoorbeeld voorkomen dat u reeds verstrekte informatie opnieuw moet invoeren.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, zodat u zelf kunt beslissen of u dat al dan niet wenst te aanvaarden.

Verzamelen, gebruik en bescherming van persoongegevens

De KBGF respecteert en beschermt de privacy van iedereen die onze website bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, zal in hoofdzaak worden gebruikt om u te bezorgen wat u hebt gevraagd en in tweede instantie om onze producten en service te verbeteren. Daartoe wordt de informatie op doelgerichte wijze aangewend.

Verzamelde informatie wordt niet vrijgegeven aan derden. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

U hebt het individuele recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en die zonodig te wijzigen; u hebt ook het recht om te eisen dat wij deze informatie niet gebruiken. Wij doen alles wat praktisch mogelijk is om aan uw wensen te voldoen.

Terug naar boven