EGA Handicapping system

EGA handicapping system 2016

Sinds 22 februari zijn we overgegaan naar het nieuwe EGA Handicap systeem. Dit systeem is geldig tot begin 2020 (mits kleine aanpassingen indien nodig).

Alle aanpassingen die in 2014 aangebracht werden zijn behouden; counting, verlaagde bufferzones.

Zij die het volledige EGA Handicap System wensen te lezen.

Uw handicap wordt beheerd door uw homeclub.

Met vragen kan u dan ook u bij de handicap commissie van uw club terecht. Zij kunnen altijd advies inwinnen bij de KBGF.

De Handicap Review, de berekening van een score in Stableford (Stb) , van de Standard Gross Differential wordt, technisch gezien, berekend in de Fed DB (de centrale database van de Koninklijke Belgische Golf Federatie).
In een notedop : hoe evolueert je handicap?

Volgende termen moet je goed onthouden : Bufferzone, Confirmed /Not-Confirmed handicap, Standard Gross Differential
Je kent je ‘STB’ score. Kijk of deze net score in je hcp categorie binnen de bufferzone valt. Indien ja: je hcp wordt niet aangepast.

Indien neen: je hcp wordt aangepast zoals hieronder in de tabel berekend.

Handicap category

EGA Exact Handicap

Buffer Zone

Stableford-points below the buffer zone : add only

Subtract for each Stableford-point above the buffer zone:

18-hole scores 9-hole scores
1 plus – 4.4 33 – 36 niet van toepassing 0.1 0.1
2 4.5 – 11.4 32 – 36 0 – 18 0.1 0.2
3 11.5 – 18.4 31 – 36 16 – 18 0.1 0.3
4 18.5 – 26.4 30 – 36 15 – 18 0.1 0.4
5 26.5 – 36.0 30 – 36 14 – 18 0.1 0.5
6 37 – 54 0 – 36 0 – 18 0 1

Een voorbeeld

Iemand uit categorie 1 speelt een STB-score van 33 punten. Zijn bufferzone is 33-36 dus blijft zijn hcp onveranderd.

Confirmed versus not-confirmed hcp’s?

Als je minstens 4 qualifying scores in het vorige seizoen gespeeld hebt en deze hcp bevestigd of aangepast werd met de Handicap Review, heb je een confirmed hcp.

Hoe kan je een not-confirmed hcp terug confirmed maken?

Speel 3 qualifying scores binnen twee opeenvolgende hcp reviews en je hcp wordt opnieuw confirmed.

Handicap Review: vragen en antwoorden

Bijna of totaal geen spelers krijgen een verlaging van de Hcp in deze revisie ?
Ja het klopt dat er bijna geen “Extra” Hcp verlagingen zijn met deze nieuwe berekeningswijze middels het SGD.
Wat betekent SGD?

SGD staat voor Standard Gross Differential, dit wordt berekend voor elke Qualifying Score, het is de ” EGA Hcp” die je die ronde waard was. We berekenen dit op basis van het verschil van de beoogde 36 punten Stableford met jouw behaalde score. Dit verschil tellen we, rekening houdend met de Slope van het gespeelde terrein, bij je EGA Hcp. De formule is als volgt:

SGD = EGA Hcp + [ (36 – score Stb)x(113/Slope) ]

Wat betekent Slope ?
Slope wordt samen met Course Rating gebruikt om de moeilijkheidsgraad van een terrein aan te duiden. We gebruiken deze waardes om de Playing Handicap van een speler te berekenen.

Wat is een Playing Handicap?

De Playing Handicap is het aantal strokes die een speler krijgt voor een welbepaald parcours, dit hangt af van zijn EGA Handicap en de moeilijkheidsgraad van het parcours. De formule is als volgt :

Playing Handicap = EGA Hcp x (Slope/113) + (Course Rating – Par)

Indien we de Playing Handicap van een speler willen verhogen met een aantal Strokes (N), dan moeten we zijn EGA Hcp verhogen met N x (113/Slope). De (Course Rating – Par) is een vaste waarde en komt dus niet in de berekening van de verhoging voor.

Een voorbeeld maakt het geheel duidelijker:
Het gespeelde parcours heeft een Par van 72, Course Rating is 72,7 met een slope van 129.

Een speler heeft een EGA hcp van 18.0, zijn Playing Handicap bedraagt 18x(129/113) + (72,7-72) = 18 x 1,142 +0,7 = 20,56 + 0,7 = 21,26 = 21.

Indien de speler 31 punten speelt, bedraagt het verschil 5 tov 36 punten te behalen. Hij had dus 5 strokes meer nodig om zijn Handicap te spelen. (Playing Hcp 26). Rekeninghoudend met de Slope had hij dus een EGA Hcp van 18.0 + (5×113/slope) = 18+ 4,38 = 22,38 nodig. Gezien het een inschatting is ronden we dit af tot 22. Het SGD voor die ronde is dus 22.

Voor alle Qualifying Scores van 2016 en 2015 werd het SGD uitgerekend ter voorbereiding van de Handicap Review.

Hoe komt dan dat er minder of geen verlagingen van hcp’s zijn ?

Er zijn meerdere oorzaken:

  1. We berekenen nu twee waardes voor elke speler op basis van zijn SGD’s, een Upper Index en een Lower Index. Daarvoor hadden we 1 referentiewaarde in Stableford per speler.
  2. De Range, het verschil tussen Upper en Lower Index kan groot zijn tot zelfs 30 punten. We zien dit bij spelers die zeer onregelmatig spelen en/of bij beginnende spelers. Als je beste ronde een SGD van 11 geeft en je minste ronde een SGD van 35, dan kan in het extreemste geval (4 SGD’ van 11 en 4 SGD’s van 35) je Upper Index 32.5 en je Lower Index 9.0 zijn. In alle andere gevallen zal de Upper Index lager zijn en de Lower Index hoger. Een speler wiens EGA Hcp op het einde seizoen tussen deze twee waarden ligt ziet zijn hcp onveranderd.
  3. De wijze van afronden voor de aanpassing zorgt ervoor dat indien je EGA Hcp 0.1 onder de Lower Index ligt je toch een punt verhoging zal krijgen. Daarentegen zal je EGA Hcp minstens 1.0 punten boven je Upper Index moeten liggen alvorens je een verlaging van EGA hcp met 1 punt zal krijgen.
  4. Binnen de EGA zijn we van oordeel dat de daling van Hcp via de scores zeer efficiënt en snel genoeg werkt. Het is enkel in extreme omstandigheden nodig om dit bij te sturen. We weten dat het verhogen van je EGA hcp op basis van scores veel trager gaat en soms helemaal niet bij het toepassen van Counting Competitions. De Handicap Review stuurt dit bij.

Kan een commissie dit op eenvoudige wijze zelf berekenen ?
Ja, we hebben hiervoor speciaal een Excel uitgewerkt waarover de clubs kunnen beschikken.

Heeft de speler het recht om de aanpassing te weigeren ?
Eigenlijk niet, hij kan wel een correctie/rechtzetting bekomen via zijn Handicap Commissie indien er uitzonderlijke redenen zijn zoals bvb langdurige ziekte, kwetsuur, etc. Dit laten we aan de beoordeling van de Handicap Commissie van zijn Club over.

Berekeningsmodule om jouw HR te berekenen