LIVE : Keerbergen Junior Open Leaderboard

FAQ – WHS

Waarom werd het wereldhandicapsysteem ingevoerd?

Tot 2020 werden er wereldwijd meer dan zes verschillende systemen gebruikt om speelsterkte middels een Hcp uit te drukken. Lokaal is elk systeem werkbaar maar gezien we meer reizen en gezien we meer internationale wedstrijden spelen is het belangrijk om één norm te hebben.

De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd dat de regels voor het golfspel en de amateurstatus voor iedereen hetzelfde zijn geworden. Zij hebben tezamen met EGA en anderen het WHS uitgewerkt.

Het World Handicap System zorgt er zo voor dat:

  • golfers van verschillende niveaus uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld;
  • men nooit meer hoeft uit te leggen onder welk handicapsysteem een handicap tot stand is gekomen, omdat het voor iedereen hetzelfde is.

Het World Handicap System is de norm om speelsterkte in aan te duiden, net zoals meter de norm is om afstand of lengte aan te duiden.

Wat is een “Acceptable Score”?

Een “Acceptable Score” is de term in het WHS die we gebruiken voor een Qualifying Score in EGA.

Dus een Acceptable Score is een score uit een ronde gespeeld:

  • Volgens de Golfregels
  • Op een baan met Course & Slope Rating
  • In de aanwezigheid van een marker
  • En in een toegelaten spelformule, Stabelford, Strokeplay, against par etc.

Hoe wordt een Handicap Index berekend?

Elke ronde die je speelt wordt omgezet in een “dag prestatie” of  “Score Differential”, kort SD. Van je laatste 20 rondes nemen we  je 8 beste “Dag Prestaties” of “SD’s”, hiervan berereken we je gemiddelde en dit is je uitgerekende Handicap.

Wat is een “Dag Prestatie” of “Score Differential”?

Als je een ronde speelt krijg je een “Course Handicap” op basis van je Hcp Index. Hiermee rekenen we het aantal Stableford punten uit dat je die ronde haalde.  Jouw behaalde Stablefordpunten in combinatie met je Course Handicap vertellen ons wat je prestatie die dag was.

Wie had de beste prestatie, speler A met Course Hcp 5 en 25 ptn Stableford of speler B met Course Hcp 36 en 40 ptn Stableford?

We zijn geneigd om te zeggen speler B met 40 punten, maar we moeten kijken op basis van hoeveel slagen hij die punten haalde.  Indien we beide scores uitrekenen op basis van dezelfde Course Handicap bvb 36, dan zou speler A nu 56 punten hebben en Speler B nog steeds 40. Het is duidelijk dat de prestatie van speler A beter was dan die van speler B.

In de formule om het Score Differential (Dag Prestatie) te berekenen zien we de Course Handicap, 36 punten, de behaalde score en de Course Rating, Slope en Par.

Score Differential= (113/Slope) x ( Course Rating – Par  + Course Hcp –(behaalde punten-36)

Spelers A & B speelden een baan met CR 72 en slope 124 voor een Par 72.

Het SD van speler A= (113/124) x (72 -72 + 5 – 25 + 36) = 14,6

Het SD van speler B= (113/124) x (72 -72 + 36 – 40 + 36) = 29,2

Wat is een Course Handicap in het WHS?

De Course Handicap in het WHS is het aantal slagen dat een speler krijgt op basis van de handicapslagentabel.

De Course Handicap wordt bepaald door de Slope Rating en Course Rating minus Par. Liefhebbers kunnen een Course Handicap zelf uitrekenen. 

  • De formule voor een 18-holes ronde: Handicap x (Slope Rating ÷ 113) + (Course Rating – Par)
  • De formule voor een 9-holes ronde: (Handicap ÷ 2) x (9-holes Slope Rating ÷ 113) + (9-holes Course Rating – 9-holes Par)

Hebben we in het WHS ook te maken met een Stroke Index?

Ja, de Stroke Index geeft aan op welke holes de handicapslagen gekregen worden. Dit is belangrijk voor het bepalen van de Stableford score en het moment om de bal op te rapen indien de spelformule het toelaat. Dit om de speelsnelheid te bevorderen.

Wat is een Playing Handicap in het WHS?

Het is de Course Handicap aangepast met handicap allowances (handicapverrekening/de aanpassing van de handicap afhankelijk van het soort wedstrijd dat je speelt of de spelvorm). 

Bij een spelvorm met 75 procent handicapverrekening zal je WHS Playing Handicap 75 procent van je Course Handicap zijn. Bij een spelvorm met 100 procent handicapverrekening is je WHS Course Handicap gelijk aan je WHS Playing Handicap.

Deze percentages kunnen door de wedstrijdcommissies van de clubs worden bepaald.

Wat is de Course Rating en Slope Rating?

De moeilijkheidsgraad van de baan die je speelt wordt bepaald door de Course – en Slope Rating. Op elke golfbaan heeft elke set tees een eigen Course – en Slope Rating voor mannen en vrouwen.

 De Course Rating is gelijk aan het aantal slagen waarin een Scratch Player (een scratchspeler is een speler met handicap 0,0) de baan kan spelen onder normale baan- en weersomstandigheden. De Course Rating wordt uitgedrukt in een bepaald aantal slagen met één decimaal, bijvoorbeeld 71,8. Dit wil zeggen dat de verwachte score van een Scratch Player 72 is op die baan. Afhankelijkheid van met name de lengte en ook de moeilijkheidsgraad van de baan kan de Course Rating hoger of lager zijn.

De Slope Rating is een indicatie van de relatieve moeilijkheid van een golfbaan voor alle spelers die geen Scratch Players zijn vergeleken met spelers die Scratch Players zijn. De Slope Rating geeft daarom aan hoeveel slagen alle andere spelers extra ontvangen (of geven) ten opzichte van de Scratch Player. De Slope Rating wordt uitgedrukt in een getal tussen de 55 en 155. 

Het USGA Course Rating System, dat tot 2020 al gebruikt werd in 80 landen, wordt nu overal ter wereld gebruikt. Het is opgegaan in het WHS en heet nu het Course Rating System. Course Ratings van Belgische banen zullen in het WHS, net als voorheen, uitgevoerd worden door teams van de KBGF. 

Tellen ronden met mijn vrienden mee voor mijn handicap?

Net als vroeger kan u met vrienden een Extra Day Score spelen. U moet de kaart wel opslaan in de BEgolf app.

Kan ik buitenlandse scorekaarten inleveren die voor mijn handicap meetellen?

Ja.

Vanaf 1 januari 2021 kun je scores inleveren van officiële wedstrijden in elk land van de wereld. Die tellen mee voor je WHS-handicap.

Hoe snel kan mijn Handicap Index stijgen? Wat is de "Low Handicap Index", “Soft Cap” en “Hard Cap” ?

Iedere speler is wel eens uit vorm en heeft wel eens een slechte dag. Vorm is iets tijdelijks en daarom wordt er bij je handicapberekening niet alleen gekeken naar je recente beste scores, maar ook naar je laagste handicap in het afgelopen jaar (je “Low Handicap Index”). Het WHS heeft een mechanisme met een automatische “Soft Cap” en een “Hard Cap” ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat de handicap van een speler na enkele slechte ronden niet zomaar extreem veel hoger wordt.  De handicap zal in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan de laagste handicap van deze speler in de 12 maanden voorafgaand aan de vorige score. Dit wordt hieronder nader uitgelegd.

Wanneer handicaps worden berekend, zit er een limiet aan de verhoging van de handicap. Deze limiet wordt berekend ten opzichte van de laagste Handicap index (“Low Handicap Index”) van de speler in de 12 maanden voorafgaand aan de vorige score. Het is een procedure waarbij er een rem of een harde grens wordt gezet op het verhogen van de handicap. Dit zorgt ervoor dat de handicap van een speler niet te hard kan stijgen.

Er zijn twee punten:

  • Soft Cap – het punt waarna de snelheid (de rem) van de stijging van een handicapindex afneemt. Een verhoging van je handicap met meer dan 3 punten wordt afgeremd boven de 3 punten door de Soft Cap. Als de nieuw berekende handicap meer dan 3 punten hoger is dan de laagste handicap, dan wordt het aantal punten boven de 3 gehalveerd. Bijvoorbeeld: bij een verhoging van 4 punten hoger dan de laagste handicap, wordt de verhoging teruggebracht naar 3.5 punten.
  • Hard Cap – het punt dat de maximale limiet voor de stijging van een handicapindex vaststelt. Het maximum zit op 5. Als de verhoging nog meer is dan 5 punten, dan zorgt de hard cap voor een verhoging van maximaal 5 punten boven de laagste handicap.

In het WHS wordt het mechanisme met de Soft Cap en Hard Cap automatisch uitgevoerd.

Deze Engelstalige poster legt de werking van de Soft Cap en Hard Cap uit. En ook in de Engelstalige video hieronder wordt het mechanisme met de Soft Cap en Hard Cap uitgelegd.

Verhoogt een hcp tussen 37 en 54 ook?

Neen, de Handicaps tussen 54 en 37 kunnen alleen dalen.

Wat is “Exceptional Score”?

Spelers hebben soms geweldige dagen. Vooral jeugdspelers en beginners kunnen in een korte periode heel snel beter worden. De WHS-handicapberekening houdt hier rekening mee door een handicap extra te verlagen als er sprake is van een “Exceptional Score”.

De definitie van een exceptionele score is een ronde waarbij er 43 ptn of meer behaald werden.

In het geval van een exceptionele score van 43ptn tot 45 ptn, krijgt de berekende Hcp Index van een speler een extra aanpassing met 1 punt (-1). Als de exceptionele score 46 of meer is, dan wordt de berekende Hcp Index verlaagd met twee punten (-2). Deze aanpassing wordt gedaan bij alle laatste 20 SD’s  zodat het effect van deze exceptionele score gewaarborgd blijft. De handicapcommissie kan deze handicap-aanpassingen eventueel wel veranderen of terzijde schuiven mochten daar redenen voor zijn.

Ik ben beginner. Hoe kom ik aan een WHS-handicap?

Om een handicap te krijgen moet je lid zijn van een golfclub die bij de KBGF is aangesloten. Nieuwe spelers kunnen al na één score van negen holes een handicap verwerven. Ook middels Route 36 zal het verkrijgen van een WHS Handicap Index makkelijker worden.

Het is een mythe dat je heel goed moet zijn om een handicap te hebben. Met een maximum handicap van 54 is het WHS toegankelijk en inclusief en bedient het de wensen van nieuwe én ervaren spelers. Het is voor de doorstroming in de baan wel belangrijk dat je als nieuwe speler snelheid in het spel houdt. Afhankelijk van de spelvorm kun je de bal oppakken zodra je geen punten Stb meer kan scoren.

Voor meer details: neem contact op met de handicapcommissie van je club.

Waar kan ik als golfer terecht met vragen over het WHS?

Je kunt met al je vragen terecht bij de handicapcommissie van je club. In het geval dat je lid bent van twee of meer clubs betreft het de handicapcommissie van je homeclub (de club die je handicap registreert).

Tellen scores van lang geleden ook nog mee bij de berekening van de World Handicap Index?

Ja, alle scores die in de Fed DB (database) zitten vanaf 2003 zullen gebruikt worden. Hoeveel dat er zijn hangt af van de speler.

Is er een onderscheid tussen een actieve en inactieve handicap?

Het WHS kent dit onderscheid niet. Het WHS vereist ook niet dat je elk jaar een minimum aan acceptable scores inlevert om je handicap “actueel” te houden.

In het algemeen geldt: hoe meer acceptable scores je inlevert, hoe beter je handicap overeenkomt met je speelsterkte.

Clubs kunnen wel kwalificatiecriteria opstellen die gekoppeld zijn aan een minimumaantal scores, bijvoorbeeld dat je per jaar drie wedstrijden moet spelen om in aanmerking te komen voor bepaalde wedstrijden of een competitieteam. 

Zijn er handicapcategorieën in het WHS?

Neen, het WHS kent geen handicapcategorieën.

Is er bij het WHS ook sprake van een (jaarlijkse) handicapherziening?

Ja. Bij een handicapherziening bekijkt de handicapcommissie of de handicap van de leden aangepast moet worden. De aanbeveling is dat de clubs aan het eind van het jaar een jaarlijkse WHS-handicapherziening uitvoeren. Met behulp van WHS-software kunnen clubs de spelers identificeren die mogelijk in aanmerking komen voor een handicapherziening.

In individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van blessures, kan een handicapcommissie een tussentijdse herziening uitvoeren. Een golfer die meent dat zijn handicap geen weerspiegeling is van zijn vaardigheid, kan de club verzoeken om zo’n tussentijdse herziening. Bij een handicapherziening van spelers met handicap 2,0 en lager dient de KBGF geraadpleegd te worden.